Primăria oraşului Buziaș


Hotărâri ale Consiliului Local Buziaş

Data actului Titlul publicării
08-02-2019 HOTARAREA NR. 10 din 8.02.2019 privind manifestarile Cultural-Sportive si de Tineret pentru anul 2019
05-02-2019 Agenda manifestarilor Cultural - Sportive si de Tineret pe anul 2019
11-01-2019 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
12-09-2018 HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 12.09.2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase reprezentând lemn de lucru, provenită din’’doborâturile de vânt ale anului 2017’’, aflată în Pădurea – Parc Buziaș, prin licitațiile organizate de către DIRECȚIA SILVICĂ TIMIȘ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr.715/2017, a comisionului, a prețului de pornire la licitație pentru loturile aferente, precum și a contractului de prestari servicii
23-03-2018 Hotărârea nr. 23 Din 22.03.2018 privind aprobarea închirierii păşunilor disponibile aflate în proprietatea privată a oraşului Buziaş
14-02-2018 HOTARAREA NR. 11 DIN 14.02.2018 - privind aprobarea Agendei Manifestarilor Cultural Sportive si de Tineret pentru anul 2018
14-02-2018 Agenda Cultural- Sportiva si de Tineret pentru anul 2018
29-11-2017 HOTARAREA NR. 107 DIN 29.11.2017 privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase reprezentând lemn de foc din Padurea - Parc proprietatea Orasului Buzias, rezultat in urma furtunii din data de 17,09.2017 care a provocat distrugeri ale masei lemnoase din Parcul Orasului Buzias
26-09-2017 H.C.L. 62 - ANEXA 1 Stat functii
26-09-2017 H.C.L. 62 Anexa 2 Stat functii
26-09-2017 Organigrama si Stat Functii sept.2017 - ANEXA HOT. 69
31-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 31.08.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului situat în Buziaş, str. Eminescu, nr. 2, et. 1, jud. Timiş ( în clădirea fostului Dispensar Uman Buziaş ), compus din spaţiu principal – 11,62 mp, – spaţiu secundar 1 — 11,22 mp, – spaţiu secundar 2 – 12,00 , spatiu auxiliar 1 – 3.09 mp, cu destinaţia de cabinet medical pentru activități medicale de specialitate : activități de asistență medicală specializată, consultații și tratamente medicale de specialitate în diverse domenii acordate de medici specialiști si chirurgi
31-08-2017 HOTARAREA NR. 69 DIN 31.08.2017 privind aprobarea modificării organigramei, şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului, a Serviciilor şi Instituţiilor Publice Locale
31-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 31.08.2017 privind aprobarea actualizarii de date – diminuare suprafață din cartea funciară nr. 405099 , nr. top 2446/c - teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Mihai Eminescu, proprietate publică a Orașului Buziaș şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
31-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 31.08.2017 privind aprobarea actualizarii de date – diminuare suprafață din cartea funciară nr. 405099 , nr. top 2446/c - teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Mihai Eminescu, proprietate publică a Orașului Buziaș şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
31-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 31.08.2017 privind aprobarea acordării titlului de cetăţean de onoare al oraşului Buziaș domnului BERNO RUPP
09-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 09.08.2017 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) actualizată , a Devizului General, Anexa actualizată - Descrierea Sumară a Investiţiei şi Indicatorii tehnico-economici aferenti” , depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritate de investiții 3.1.: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.\r\n- Operaţiunea B: Clădiri publice, aferente proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN MĂSURI DE REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUZIAȘ”
09-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 65 din 09.08.2017 privind aprobarea înfiinţării Cărţilor funciare pentru imobilele din localitatea Silagiu - reprezentând străzi și pășuni în intravilan, în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
09-08-2017 HOT. 66 ANEXA - DALI PS_Reabilitare Termica Primaria Buzias
09-08-2017 HOT. 66 ANEXA 1 - Reabilitare Termica Primaria Buzias
09-08-2017 HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 09.08.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”
31-07-2017 HOTÃRÂREA NR. 61 DIN 31.07.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III - anul 2017
31-07-2017 HOTĂRÂREA NR. 62 DIN 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare ale funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale, precum și a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului local al orașului Buziaș
31-07-2017 HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 31.07.2017 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. BUZIAȘ NR. 32/30.03.2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE , A STATULUI DE FUNCŢII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV PHOENIX
31-07-2017 HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 31.07.2017 privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr. top. 401-402, înscris în CF nr. 401809 Buziaş, în suprafaţă de 6086 mp , situat în oraş Buziaş, strada Principală, nr. 8, jud. Timiș
31-07-2017 ANEXA - HCL NR. 64 - dezmembrare casa cultura
12-07-2017 HOTĂRÂREA nr. 60 din 12 iulie 2017 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) , a Devizului General, Descrierea Sumară a Investiţiei şi Indicatorii tehnico-economici aferenti” , în vederea includerii în PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritate de investiții 3.1.: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor - Operaţiunea B: Clădiri publice, aferente proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN MĂSURI DE REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUZIAȘ”
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 52 DIN 30.06.2017 privind aprobarea acordării titlului de cetăţean de onoare al oraşului Buzias domnului WILHELM BAESCH
30-06-2017 HOTARAREA NR. 53 DIN 30.06.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru evaluarea activității Serviciului Politiei Locale Buziaș
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 30.06.2017 aprobarea asocierii orasului Buzias , prin Consiliul Local al orasului Buzias, cu Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş , în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 30.06.2017 privind aprobarea încheierii Contului de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 56 Din 30.06.2017 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. BUZIAȘ NR. 32/30.03.2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE , A STATULUI DE FUNCŢII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV PHOENIX
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 30.06.2017 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ CU ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI BUZIAȘ ȘI LICEUL TEORETIC BUZIAȘ ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI CULTURALE “IZVORAȘUL” BUZIAȘ
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 30.06.2017 privind aprobarea primei înscrieri în proprietatea Oraşului Buziaş a parcelei cu nr. top 463/2 - teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Bisericii, nr. 23 în suprafaţă de 7455 mp in proprietatea Orașului Buziaș - domeniul public şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş și sistarea cărții funciare numărul 402086 Buziaș
30-06-2017 HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 30.06.2017 privind aprobarea actualizarii de date – diminuare suprafață din cartea funciară nr. 405099 , nr. top 2446/c - teren situat în intravilanul localității Buziaș, strada Mihai Eminescu, proprietate publică a Orașului Buziaș şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
30-05-2017 HOTÃRÂREA NR.47 DIN 30.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II - anul 2017
30-05-2017 HOTÃRÂREA NR. 48 DIN 30.05.2017 PRIVIND ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL ORASULUI BUZIAS
30-05-2017 HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 30.05.2017 privind aprobarea diminuării suprafeței închiriate prin contractul de închiriere nr. 9615/10.06.2014 încheiat cu Asociația AGRO-ZOO BUZIAS, modificarea în mod corespunzător a contractului de închiriere nr. 9615/10.06.2014 și aprobarea punerii la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor , în regim de folosință gratuită, a unei suprafețe de 2565 mp, situată pe raza localității Buziaș, în Pș 706
30-05-2017 HOTARARE NR.51 DIN 30.05.2017 privind insusirea - Raportului privind estimarea valorii de piata in vededrea scimbului de terenuri intocmit de evaluator autorizat IGNEA DANIEL
30-05-2017 HOTÃRÂREA NR. 50 DIN 30.05.2017 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului aferent anului 2017, pentru clădirile CARP Timişoara, situate în localitatea Buziaș, str. Principală , nr.11, jud. Timiş
18-05-2017 HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 18.05.2017 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) , a Devizului General, Descrierea Sumară a Investiţiei şi Indicatorii tehnico-economici aferenti” , în vederea includerii în PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice (Investiţii în infrastructura) ale obiectivului de investiţii - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ÎN STAŢIUNEA BUZIAŞ
09-05-2017 HOTĂRÂREA NR. 45 din 09.05.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Buziaş
28-04-2017 H O T A R A R E A Nr. 38 din 28.04.2017 Privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul administrativ al orașului Buziaș
28-04-2017 HOTÃRÂREA NR. 39 DIN 28.04.2017 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului aferent anului 2017, pentru clădirea situată în localitatea Bacova, nr.421, jud. Timiş – Căminul de Bătrâni Bacova
28-04-2017 HOTÃRÂREA NR. 40 DIN 28.04.2017 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului aferent anului 2017, pentru clădirile şi terenurile situate în localitatea Bacova, nr.187 şi Ferma nr. 1 Ovine Bacova şi terenul aferent în suprafaţă totală de 48.163 mp, jud. Timiş
28-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 28.04.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al oraşului Buziaş în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
28-04-2017 HOTÃRÂREA NR. 41 Din 28.04.2017 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului şi taxelor locale aferente anului 2017, pentru clădirile şi terenurile situate în localitatea Buziaş, str. A. Iancu, nr.18, jud. Timiş, proprietatea Fundaţiei Cristian Şerban pentru Ajutorarea Copiilor Bolnavi
28-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 43 DIN 28.04.2017 privind aprobarea prelungirii asocierii Oraşului Buziaş, prin Consiliului Local Oraş Buziaş cu Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind susţinerea serviciilor sociomedicale la nivelul oraşului Buziaş
28-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 42 DIN 28.04.2017 privind aprobarea prelungirii Acordului de asociere între Oraşului Buziaş, prin Consiliului Local Oraş Buziaş şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind susţinerea serviciilor sociomedicale la nivelul UATO Buziaş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local oraș Buziaș nr. 40 din 15.12.2015
21-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 21.04.2017 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului - Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Jud. Timiș, în perioada 2014-2020 a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestora
21-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 21.04.2017 privind aprobarea modificării alin. 3 și alin. 4 ale art. 2 din H.C.L. Buziaș nr. 39/29.11.2016 privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) , a Devizului General, Descrierea Sumară a Investiției și Indicatorii tehnico-economici aferenti , în vederea includerii în PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura) ale obiectivului de investiţii - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ÎN STAȚIUNEA BUZIAȘ
21-04-2017 HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 21.04.2017 privind aprobarea documentelor de atribuire și a delegării, prin atribuire directă, către S.C. . R.S.G.- REPARAȚII STRADALE GENERALE S.R.L., a serviciului de salubrizare al UAT Buzias pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare
21-04-2017 Anexa la HCL Buzias nr. 37 din 21.04.2017 - Contract de delegare a gestiunii
21-04-2017 ANEXA NR. 1 – H.C.L. BUZIAS NR. 37/21.04.2017 - CAIET DE SARCINI pentru delegarea gestiunii prin atribuire directa a Serviciilor de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi a deşeurilor similare în UAT Buziaş
21-04-2017 Anexa la HCL Buzias nr. 37 din 21.04.2017 - Graficul de colectare a deşeurilor menajere si similare
21-04-2017 Anexa nr. 2 la HCL Buzias nr. 37 din 21.04.2017 - Regulament de organizare si functionare a Serviciului de Salubrizare al UAT Buzias (1)
30-03-2017 HOTARAREA NR. 28 DIN 30.03.2017 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau ppartial din venituri proprii pe anul 2017
30-03-2017 Anexa nr.1 si nr. 2 la HOTARAREA NR. 28- Aprobare buget 2017
30-03-2017 Anexa nr.3 la HOTARAREA NR. 28- Aprobare buget 2017
30-03-2017 HOTARAREA NR. 29 DIN 28.02.2017 - privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 12501 din 06.01.2012 încheiat între Orașul Buziaș - Consiliului Local Oraş Buziaş și Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş – pentru punctul de lucru Buziaş
30-03-2017 HOTARAREA NR. 30 DIN 30.03.2017 - privind aprobarea primei înscrieri în proprietatea Oraşului Buziaş și a Statului Român a parcelei cu nr. top 214, 215, 216 – teren situat în intravilanul localității Bacova, nr. 109
30-03-2017 HOTARÂREA NR. 31 -privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaș
30-03-2017 HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 30.03.2017- Privind aprobarea Componenței Consiliului de Administrație , a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv PHOENIX BUZIAȘ
30-03-2017 ANEXA 1 LA HOT. 32 - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV PHOENIX BUZIAȘ
30-03-2017 ANEXA 2 LA HOT. 32 - Consiliul de Administrație al Clubul Sportiv PHOENIX BUZIAȘ
30-03-2017 ANEXA 3 LA HOT. 32 - STAT DE FUNCŢII CLUBUL SPORTIV PHOENIX BUZIAȘ
30-03-2017 HOTARAREA NR. 33 DIN 30.03.2017- privind aprobarea modificării statelor de funcţii din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate-Finante, Impozite și Taxe , Executare Silita si Casierie si Achizitii Publice și din cadrul Serviciului de sere , zone verzi si amenajare peisagistică
30-03-2017 HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 30.03.2017- privind aprobarea modificării art. 1 poziția numărul 4 a Hotărârii Consiliului Local al orașului Buziaș nr. 50 din 25.11.2014 privind aprobarea înfiinţării Cărţilor funciare pentru imobilele din oraşul Buziaş - reprezentând străzi în intravilan, în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
30-03-2017 STEMA CLUB SPORTIV BUZIAS
09-03-2017 HOTARAREA NR. 17 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceul Teoretic Buzias P.J. Structura Gradinita P.P. Buzias, str. Avram Iancu, nr. 30 A, jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor.
09-03-2017 HOTARAREA NR. 18 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceul Teoretic Buzias P.J. Structura Scoala Gimnaziala Bacova, nr. 329, Orasul Buzias jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 19 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii privind Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceul Teoretic Buzias, Cladirea Ciclului Gimnazial, str, Republicii nr. 4, jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 20 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceul Teoretic Buzias P.J. Structura - Scoala Primara Silagiu, nr. 208, Orasul Buzias jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 21 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Bibliotecii din Localitatea Buzias, jud. Timis, subprogramul, Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor.
09-03-2017 HOTARAREA NR. 22 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii, Retea de Canalizare in satul Silagiu, Oras Buzias, jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 23 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea a Casei de Cultura Buzias. jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 24 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii, Construirea, Modernizarea, Reabilitarea si extinderea sistemelor de iluminat public stradal in Orasul Buzias, satele apartinatoare si intravilan si Parc Buzias, jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 25 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceul Teoretic Buzias P.J. - Cladirea Ciclului Liceal, str. Principala nr. 19 A jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 26 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea strazi, in sat Bacova, Oras Buzias jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
09-03-2017 HOTARAREA NR. 27 DIN 09.03.2017 - Privind aprobarea includerii in Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii Reabilitarea strazi, in sat Silagiu, Oras Buzias jud. Timis, subprogramul Regenerarea Urbana a Municipiilor si Oraselor
28-02-2017 HOTARAREA NR. 8 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea Regulamentului de functionare al Serviciului Politiei Locale din Buzias
28-02-2017 HOTARAREA NR. 9 DIN 28. 02. 2017 - Privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Inspectoratul Judetean de Politie Timis prin Politia Oras Buzias prin Serviciul Public de Politie Locala Buzias
28-02-2017 HOTARAREA NR. 10 DIN 28.02. 2017 - Privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Serviciului Politiei Locale a orasului Buzias
28-02-2017 HOTARAREA NR. 11 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Phoenix Buzias
28-02-2017 HOTARAREA NR. 12 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Oras Buzias
28-02-2017 HOTARAREA NR. 13 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea prelungiri contractului de inchiriere nr.1592/12.03.2002 locatar S.C. Bioclinica S.A
28-02-2017 HOTARAREA NR. 14 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea trecerii in domeniul public al orasului Buzias al terenului identificat cu nr. cad.405570, inscris in cf. 405570 Buzias, intravilan cu suprafata de 1905mp cu destinatia de, Teren pentru drum si zona verde
28-02-2017 HOTARAREA NR. 8 DIN 28.02.2017 - Privind
28-02-2017 HOTARAREA NR. 15 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea trecerii in domeniul public al orasului Buzias, a terenului identificat cu nr. cad.403608, inscris in cf. 403608 situat in Buzias intravilan cu suprafata de 6425 mp cu destinatia de, Teren pentru drum in intravilanul extins.
28-02-2017 HOTARAREA NR. 16 DIN 28.02.2017 - Privind aprobarea trecerii in domeniul public al orasului Buzias al terenului identificat cu nr. cad.405523, inscris in cf. 405523 Buzias, intravilan cu suprafata de 7041mp cu destinatia de, Teren intravilan pentru drum.
31-01-2017 HOTARAREA NR. 4 DIN 31.01.2017 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Locale de Ordine Publica a Orașului Buziaș
31-01-2017 HOTARAREA NR. 5 DIN 31.01.2017- privind aprobarea modificării statelor de funcţii ale Serviciilor şi Instituţiilor Publice Locale
31-01-2017 HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 31.01.2017 - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele care beneficiază de ajutor social pe anul 2017
20-01-2017 HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 20.01.2017 - privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii Buziaş nr. 2 din 24.01.2005 - concesionar: S.C. R.S.G. S.R.L.
20-01-2017 HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 20.01.2017 - privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Buziaş pentru anul şcolar 2017 – 2018
09-01-2017 HOTĂRÂREA NR.1 09.01.2017 - Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli
28-12-2016 ANEXA NR. 7 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 8 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 9 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 1 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 2 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 3 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 4 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 5 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 ANEXA NR. 6 - HOTĂRÂREA 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 HOTĂRÂRE NR. 42 DIN 28.12.2016 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui VASII IONIȚĂ,prin demisie și validarea mandatului de consilier local al domnului DIRSCHL PETER GILBERT
28-12-2016 HOTĂRÂRE 43 DIN 28.12.2016- Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
28-12-2016 HOTĂRÂREA NR. 44 DIN 28.12.2016 privind constatarea apartenenței la proprietatea privată a oraşului Buziaş a terenurilorînscrise în CF nr. 402044 Buziaș, nr. top. 331/1, în cota actuală de ½ , înscrisă în CF înproprietatea Statului Român, din suprafața totală de 1037 mp, respectiv în CF nr. 403107Buziaș, nr. top. 334/1, în cota actuală de ½ , înscrisă în CF în proprietatea Statului Romândin suprafața totală de 1460 mp
19-12-2016 HOTĂRÂREA NR. 41 DIN 19.12.2016 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2016
07-12-2016 HOTĂRÂREA NR. 40 DIN 07.12.2016 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2016
29-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 29.11.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si R.L.U.- REABILITAREA INFRASTRUCTURI TURISMULUI BALNEARB- ORAS BUZIAS
29-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 29.11.2016 - HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 29.11.2016-Privind aprobarea DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE (faza DALI) , a Devizului General, Descrierea Sumară a Investiției și Indicatorii tehnico-economici afferent , în vederea includerii în PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritara 7, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura) ale obiectivului de investiţii - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR ÎN STAȚIUNEA BUZIAȘ
28-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 37 DIN 28.11.2016 - privid modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias
22-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 22.11.2016 - privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a oraşului Buziaş pe perioada 2016-2020-2030
22-11-2016 ANEXA HOTARARE 33 DIN 22.11.2016 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI BUZIAȘ 2016-2020-2030
22-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 22.11.2016 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV anul 2016
22-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 22.11.2016 - privind actualizarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buziaș
22-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 22.11.2016 - privind aprobarea constituirii comisiei locale de ordine publică
11-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 31.10.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7947/24.11.2006 pentru spatial cu destinatia de cabinet stomatologic Dr. Popescu Stela - Ionela, situat în clădirea fostului Dispensar Uman Buzias , str. M. Eminescu, nr. 2
11-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 31.10.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 15191/10.09.2007 – locatar: SC. A.M. Glenk Tocstar SRL
11-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 31.10.2016 privind aprobarea criteriilor (condiţiilor) şi procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu din cadrul Poliţiei Locale a Orasului Buzias
10-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 31.10.2016 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2016
10-11-2016 REFERAT RECTIFICARE BUGET - HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 31.10.2016
02-11-2016 HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 26.10.2016 Privind aprobarea înfiinţării Cărţilor funciare pentru imobile din extravilanul UAT Buziaş - reprezentând drumuri vicinale ( limitrofe ), în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
07-10-2016 HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 07.10.2016 privind aprobarea înfiinţării Cărţii funciare pentru imobilul din localitatea Buziaş, identificat cu nr. top. 399/2, în suprafaţă de 1458 mp - având categoria de folosință „apă curgătoare”, în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
07-10-2016 HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 07.10.2016 privind aprobarea rectificării suprafeţei unor imobile Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 20 Din 29.09.2016 Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III anul 2016
29-09-2016 Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 29.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale
29-09-2016 Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 29.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 29.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 22 DIN 29.09.2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Buziaş în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi acordarea unor mandate speciale împuterniciţilor Consiliului Local al oraşului Buziaş
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 29.09.2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Buziaș în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 29.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Oraş Buziaş în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic Buziaş
29-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 25 DIN 29.09.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3185/01.08.2001 și modificării Părții introductive a contractului privind părțile contractante
22-09-2016 Referat rectificare buget care insoteste HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 29.09.2016.Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III anul 2016
15-09-2016 NOTA DE FUNDAMENTARE Privind modificarea organigramei si a statului de functii, ale aparatului de specialitate al primarului oraş Buziaş şi ale serviciilor şi instituţiilor publice locale Avand in vedere necesitatea respectarii dispozitiilor o.u.g. nr. 63/2010 , se impune reorganizarea activitatii, care insoteste, HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 29.09.2016 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale Aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Buziaș, ale serviciilor şi instituţiilor publice locale.
07-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 07.09.2016 privind aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal și DALI pentru zona Parcului Buziaş şi zonele adiacente, în vederea scrierii şi depunerii proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”
07-09-2016 HOTĂRÂREa nr. 18 Din 07.09.2016 privind aprobarea înfiinţării Cărţilor funciare pentru imobile din localitatea Buziaş, în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
07-09-2016 HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 07.09.2016 privind aprobarea rectificării suprafeţei unor imobile
31-08-2016 HOTĂRÂREA nr.16 din 31.08.2016 privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Buziaş pentru anul şcolar 2016 – 2017
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 29.07.2016 privind aprobarea poziției Consiliului Local al oraşului Buziaş în sensul neexercitării dreptului de preemțiune cu privire la intenţia de vânzare a acțiunilor deținute de S.C.Condmag S.A la S.C. Timgaz S.A.
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 14 Din 29.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Oraş Buziaş pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş
29-07-2016 HOTARAREA NR. 13 DIN 29.07.2016 Privind mandatarea Primarului oraş Buziaş pentru a reprezenta UAT Buziaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 29.07.2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ORAŞ BUZIAŞ ÎN CADRUL „ ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI TIMIŞ – APDT TIMIŞ”
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 11 29.07.2016 PRIVIND ASOCIEREA ORAŞULUI BUZIAŞ ÎN CADRUL „ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI BUZIAS”
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 10 Din 29.07.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Oraşul Buziaş, prin Consiliul Local Oraş Buziaş, şi Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis pentru restaurarea , reabilitarea si refuncționalizarea clădirii fostului „Centru de Sănătate Buziaş” (Spitalul Orăşenesc Buziaş), înscrisa în C.F. nr. 401929 , nr. top 1354/2 – Buziaş
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 29.07.2016 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU TRIMESTRUL III ANUL 2016
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Buziaş
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 7 DIN 29.07.2016 Privind stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local Buziaş
29-07-2016 HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 29.07.2016 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui BAIAȘ ȘTEFAN
24-07-2016 HOTARARE NR.3/24.06.2016 PRIVIND DECLARAREA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BUZIAS
24-06-2016 HOTARAREA NR.5 / 24.06.2016 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI ORASULUI BUZIAS
24-06-2016 HOTARAREA NR. 4 /24.06.2016 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
24-06-2016 HOTARAREA NR.2 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI
24-06-2016 HOTARAREA NR.1 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE
26-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea corectării bugetului local de venituri şi cheltuieli a oraşului Buziaş
26-05-2016 Referatul compartimentului de specialitate aferent H.C.L. Buzias nr. 35/26.05.2016.
26-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 36 din 26.05.2016 privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L. Buziaş nr. 31/20.05.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul II anul 2016
26-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 37 din 26.05.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Buziaş nr. 9615/10.06.2014
20-05-2016 HOTARAREA NR.30 20.05.2016 privind modificarea H.C.L. Buziaş nr. 39/15.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
20-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 31 DIN 20.05.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul II anul 2016
20-05-2016 HOTÃRÂREA NR. 32 DIN 20.05.2016 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului şi taxelor locale aferente anului 2016, pentru clădirile şi terenurile situate în localitatea Buziaş, str. A. Iancu, nr.18, jud. Timiş, proprietatea Fundaţiei « Cristian Şerban » pentru Ajutorarea Copiilor Bolnavi
20-05-2016 HOTÃRÂREA NR. 33 DIN 20.05.2016 privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului aferent anului 2016, pentru clădirile şi terenurile situate în localitatea Bacova, nr.187 şi Ferma nr. 1 Ovine Bacova şi terenul aferent în suprafaţă totală de 48.163 mp, jud. Timiş
20-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 34 20.05.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Oraş Buziaş pentru a face parte din cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor ce se va constitui în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de manager la Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri „Cristian Şerban” Buziaş
20-05-2016 Referatul de specialitate aferent Hotararii nr. 30/20.05.2016
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 23 DIN 10.05.2016 privind aprobarea dezmembrării ( apartamentării ) imobilului având nr. cad. 405244-C1, situat în oraş Buziaş, intravilan – strada Griviţei, nr. 1, bl. B2, proprietatea Statului Român
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 24 DIN 10.05.2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local şi viceprimar al d-lui Aldan Florian Petru, prin demisie
10-05-2016 HOTĂRÂREA nr. 25 10.05.2016 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul II anul 2016
10-05-2016 Referat de specialitate aferent Hotararii nr. 25/10.05.2016 - aprobare rectificare buget
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 10.05.2016 privind aprobarea încheierii Contului de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
10-05-2016 Anexa - Hotararea nr. 26/10.05.2016 - privind aprobarea încheierii Contului de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 27 DIN 10.05.2016 privind aprobarea înfiinţării Cărţii funciare pentru imobilul din localitatea Silagiu identificat cu nr. top. 385, în suprafaţă de 1908 mp - reprezentând drum în intravilan, în proprietatea publică a oraşului Buziaş şi administrarea Consiliului Local Oraş Buziaş
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 10.05.2016 privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. Cad. 405344, înscris în CF nr. 405344- Buziaş, cu imobilul având nr. cadastral 405350, înscris în CF nr. 405350- Buziaş
10-05-2016 HOTĂRÂREA NR. 29 DIN 10.05.2016 privind aprobarea alipirii imobilului teren cu nr. Cad. 403091, înscris în CF nr. 403091 Buziaş cu imobilul având nr. cadastral 403085, înscris în CF nr. 403085 Buziaş